Vekrakos
Τελευταία Νέα
Spartorama | Δηλώσεις ζημιών από την πλημμύρα της 7/9/2016

Δηλώσεις ζημιών από την πλημμύρα της 7/9/2016

Spartorama 03/10/2018 Εκτύπωση Δημοτικά Οικονομία
Δηλώσεις ζημιών από την πλημμύρα της 7/9/2016
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού
Οδός Εμπόρων

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την συνημμένη Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ζημιώθηκαν από θεομηνίες κατά το έτος 2016 να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 τις οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης. 

Για το Δήμο Σπάρτης οι ζημιές αφορούν αποκλειστικά την πλημμύρα της 7/9/2016 και μόνο τις εξής Τοπικές Κοινότητες ανά Δημοτική Ενότητα: 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

  • ΘΕΡΑΠΝΩΝ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ, ΣΚΟΥΡΑΣ
  • ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ: ΒΑΣΑΡΑ, ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ
  • ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ: ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ, ΑΦΙΣΙΟΥ, ΚΛΑΔΑ
  • ΜΥΣΤΡΑ
  • ΜΑΓΟΥΛΑΣ: ΦΑΡΙΔΟΣ, ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ  

Δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται μόνο για τα επιλέξιμα είδη, όπως αναφέρονται στην Ανακοίνωση, «Κατηγορία ενισχύσεων». Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε: 

  • Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου.
  • Ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής.
  • Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα).
  • Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών εξοπλισμού θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αρδευτικών συστημάτων και υποστύλωσης πολυετών καλλιεργειών.
  • Ενίσχυση για καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30 των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού. 

Οι αρχικές αιτήσεις (που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά), θα καθίστανται οριστικές εφόσον επανυποβληθούν στο προβλεπόμενο διάστημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Ειδικά για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, ετήσιες καλλιέργειες και ανθοκομικές καλλιέργειες-φυτώρια η υποβολή αρχικής αίτησης ήταν υποχρεωτική. 

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν αρχηγός και κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά. 

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς. 

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης η οποία ζημιώθηκε από την πλημμύρα της 7/9/2016, υποβάλει μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει, τα οποία καθορίζονται αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΕΛΓΑ), για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του στον Δήμο, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες στον συγκεκριμένο Δήμο. 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να βρουν στη συνημμένη Ανακοίνωση του ΕΛΓΑ περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα αναγκαία δικαιολογητικά, τις κατηγορίες ενισχύσεων, τους δικαιούχους ενισχύσεων, κλπ.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων, ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ αριθμ. 619/146296/29-12-2016-ΦΕΚ Β’4562) και στην αριθμ. 341/99905/13-7-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3002) του προγράμματος.

Ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος, τα έντυπα, το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης, οι επιλέξιμες αναγγελίες, καθώς και η Ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α www.elga.gr (Ασφάλιση και Ενισχύσεις >Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις> Ενεργά Προγράμματα> Ετήσιο 2016). 

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ. 

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές. 

Σπάρτη  01-10-2018
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

για υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης από πλημμύρα 7/9/2018

Τοπική Κοινότητα

Αρμόδιος Ανταποκριτής

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Σπαρτιατών

Ψυμογεράκος Λυκούργος

Μαγούλα,

(παλιό Δημαρχείο Μυστρά)

2731361125

Δρίβα Τασία

Ψυχικό Σπάρτης,

δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 3

Αφισιού

Κοντογεωργάκου Γεωργία

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866 (εσωτ. 104)

Κλαδά

Βασαρά

Τσίντολας Θεόδωρος

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866, εσωτ.106

Βουτιάνων

Θεολόγου

Μαγούλας

Τσάκωνας Παναγιώτης

Μαγούλα,

Κοινοτικό κατάστημα, πλατεία Μαγούλας

2731022482

Αγ.Αναργύρων

Πλαγάκη Νίκη

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.116

Γκοριτσάς

Καλλονής

Πλατάνας

Γεωργία Βουλούκου

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.114

Σκούρας

Κεφαλά

Νικολέτος Σταύρος

Ψυχικό Σπάρτης, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 1

Καμινίων

Λαγάκος Θεοδόσης και Προκοπίδης Ηλίας

Ξηροκάμπι

Δημαρχείο

2731360819 και 2731035243

Λευκοχώματος

Ποταμιάς

 


Σχετικές Αναρτήσεις