Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/56977-mia-akomi-sunedriasi-tou-dimotikou-sumbouliou-me-tilediaskepsi--logo-epibebaiomenon-krousmaton-se-meli-tou/

Spartorama - Print | Μια ακόμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μέλη του

Μια ακόμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μέλη του

Μια ακόμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μέλη του
Την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα έναρξης 19:00
Οδός Εμπόρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    (Αριθ.46/2021)


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 08-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19-11-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5401/τ.Β’/20-11-2021) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Αποδοχή παραίτησης κ. Αθανασίου Τσουλόγιαννη από το αξίωμα του Προέδρου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης - Ορισμός νέου Προέδρου         

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

2ο  Συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας στο πλαίσιο της δράσης: EU Mission: “100 Climate neutral cities by 2030” -Έγκριση συμφώνου συνεργασίας

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

3ο  Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή 1) Της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής και 2) Της αγωγής των Δέμπελη Γεωργίου και Παπακωνσταντίνου Ελπινίκης  συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, 3)παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής και την αγωγή των αντιδίκων

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός

 

4ο Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για την ανάθεση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

 

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για απευθείας αγορά ακινήτου Ευαγγελίας Ζαφειροπούλου (σχετική η αριθ.221/24-11-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

7ο Περί κατανομής ποσού 88.956,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ’ κατανομή 2021)

Εισηγήτρια:  κ. Ελένη Δαράκη

 

8ο Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης στο κατάστημα 18 της Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης (για παράταση εκμίσθωσης)

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

9ο Αναμόρφωση   προϋπολογισμού για την δημιουργία  κωδικών (α) Υπηρεσίες Διαλογής –Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών» και (β) Υπηρεσίες μεταφόρτωσης  και μεταφοράς  σύμμεικτων στερεών απόβλητων»

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

10ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή εσόδου και εξόδου για κάλυψη  δαπάνης θέρμανσης  των σχολείων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 85940/22-11-2021  με ΑΔΑ:ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ    καθώς και για ενίσχυση κωδικών αριθμών.

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

11ο Αναμόρφωση για «βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και Μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών Τουριστικών  και Διοικητικών Δραστηριοτήτων»

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελένη Δαράκη
 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί μέσω φυσικής παρουσίας (για τα πλήρως εμβολιασμένα μέλη ή νοσήσαντα  κατά το τελευταίο εξάμηνο)  και μέσω τηλεδιάσκεψης (για μέλη που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο), αλλά λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.