Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/72369-me-deka-epta-themata-stin-atzenta-i-prosechis-sunedriasi-tou-dasa-tin-tetarti-30-augoustou-2023/

Spartorama - Print | Με Δέκα Επτά Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Με Δέκα Επτά Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Με Δέκα Επτά Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023
Στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων)
Οδός Εμπόρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    (Αριθ.34/2023)


Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  -  αίθουσα συνεδριάσεων)  στις 30 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

2ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

3ο Εξέταση αιτήματος του Μουσικού Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΤΑΫΓΕΤΗ» περί δωρεάς προτομής του μουσουργού Μιχαήλ Μαχαίρα – Ορισμός μέλους επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας

Εισηγ.: κ.  Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

5ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ.11847/08-06-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012839261 2023-06-08 σύμβασης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του Δήμου Σπάρτης ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016

Εισηγ.: κ. Χρήστος Κανακάκος

 

6ο Αποδοχή της υπ’ αριθ.: 20/11-07-2023 (ΑΔΑ ΡΠ5ΒΟΞΒΗ-ΖΓ1) απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, περί παραχώρησης προσωρινής χρήσης των οχημάτων, ΚΗΙ 2333, ΚΗΙ 2338, ΚΗΙ 2337, ΚΗΙ 2339, ΚΗΙ 2362 έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστική μεταφορά μεταβίβασης των οχημάτων στον Δήμο Σπάρτης

Εισηγ.: κ. Δήμητρα Παπανικολάου

 

7ο Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το Ν. 4830-2021» -Αναμόρφωση

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

8ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

9ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

10ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

11ο Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

12ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου: «Συντήρηση και επισκευή ακινήτων Δήμου Σπάρτης»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

13ο Συγκρότηση επιτροπής για την έρευνα του βάσιμου των απαιτήσεων (αποζημίωσης) του αναδόχου του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

14ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 για ενίσχυση κωδικών για  δημοτικό φωτισμό και για άρδευση  για έργα οδοποιίας κλπ

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  για θέματα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης και του Τμήματος Καθαριότητας της ΔΤΥΧΥΔΟΜΠ

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

16ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και τεχνικού προγράμματος 2023

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

17ο Έγκριση της αριθ.44/21-08-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023"

Εισηγ.: κ. Δήμητρα Παπανικολάου

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελένη Δαράκη