Vekrakos
Spartorama | «Tο πρόγραμμα ΦιλόΔημος δεν είναι ελκυστικό για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα π.χ. Ύδρευση» από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

«Tο πρόγραμμα ΦιλόΔημος δεν είναι ελκυστικό για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα π.χ. Ύδρευση» από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

Ηλίας Παναγιωτακάκος 06/08/2019 Εκτύπωση Δημοτικά Λακωνία
«Tο πρόγραμμα ΦιλόΔημος δεν είναι ελκυστικό για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα π.χ. Ύδρευση» από τον Ηλία Παναγιωτακάκο
«Θεωρώ ότι οι όροι είναι επαχθείς και δυσβάστακτοι για ένα μικρό Δήμο όταν μάλιστα ο δανειστής είναι το Τ.Π.&Δ και η Ε.τ.Ε.»
Οδός Εμπόρων

Είχα τονίσει και ήταν αλήθεια ότι τα Προγράμματα Φιλόδημος είναι δανειακή σύμβαση με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.τ.Ε) και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.π.& Δ). Το θέμα που δεν ήταν ξεκάθαρο είναι ποιός πληρώνει το Δάνειο ο Δικαιούχος (Δήμος) ή η Κυβέρνηση (Π.Δ.Ε).

Φαίνεται λοιπόν, ότι κατ΄ αρχήν στα έργα ανταποδοτικού (π.χ Ύδρευση) χαρακτήρα η δανειακή σύμβαση βαρύνει τον Δήμο.

Έτσι λοιπόν ζήτησα ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος: "Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"

 • Φυσικό Αντικείμενο Έργου: Το φυσικό αντικείμενο αφορά σε:

  1. Προμήθεια, εγκατάσταση, Δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου / τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Ευρώτα και
  2. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Κροκεών. Η πράξη πλαισιώνεται με υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.

 • Χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 2.157.837,60 €

Οι όροι:

1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια.

2. Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου: η 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου.

3. Επιτόκιο χορήγησης:

 • Σταθερό (ενδεικτικό) 3,31 για το 75 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο θα προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εκταμίευσης του εν λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Τ.Π και Δανείων.
 • Σταθερό επιτόκιο 3,43, για το 25 από το Τ.Π και Δανείων

4. Ενδεικτική τοκοχρεολυτική δόση:

 1. € 68.877,91 για το 75 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
 2. € 23.153,21 για το 25 από το Τ.Π και Δανείων

5. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά επιτόκια.

-------

12. Ασφάλεια δανείου:

Για την ασφάλεια του δανείου, στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4- 2018), ο Δήμος μας (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό των δανειακών υποχρεώσεών του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.


Ερωτήματα:

 • Γιατί δεν υπήρξαν καθαροί οι όροι για το ποιος πληρώνει το δάνειο,ώστε να γίνει ορθολογικότερη διαχείριση των αναγκών και των προτάσεων;
 • Είναι δυνατόν ένας μικρός Δήμος, όπως ο Δήμος Ευρώτα να αντιμετωπίσει τέτοια υψηλά επιτόκια;Μονόδρομος θα είναι η δραματική αύξηση των τελών ύδρευσης.
 • Είναι δυνατόν για την ασφάλεια του δανείου να δεσμεύεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου για 15 χρόνια;
 • Αν κάτι δεν πάει καλά στην εκτέλεση κατασκευής του έργου ή μη λειτουργίας του συστήματος ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ τότε παρακρατούνται όλα τα δοθέντα χρήματα.

Θεωρώ ότι οι όροι είναι επαχθείς και δυσβάστακτοι για ένα μικρό Δήμο όταν μάλιστα ο δανειστής είναι το Τ.Π.&Δ και η Ε.τ.Ε.

Ζήτησα και έγινε αποδεκτή η πρόταση μου για νομική συνδρομή της ΚΕΔΕ.

 • Πρόταση 1η: Να αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο το Υπουργείο Εσωτερικών από το ΠΔΕ.
 • Πρόταση 2η: Αλλαγή των όρων τουλάχιστον στα επιτόκια και στην δέσμευση της περιουσίας του Δήμου.
 • Πρόταση 3η: Να υλοποιηθεί τουλάχιστον το έργο της ύδρευσης των Κροκεών (που και αυτό χάθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με γνωστές τις αδράνειες).

Θεωρώ και εξ αρχής διαφώνησα λοιπόν ότι το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού είναι πολυτέλεια για τον Δήμο Ευρώτα, όταν όλο το δίκτυο ύδρευσης είναι πεπαλαιωμένο και θα έπρεπε να έχει ήταν επιλογή στην πρόταση μας.

Υ.Γ.: Δεν σημαίνει ότι τα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ δεν είναι σωστά χρηματοδοτικά εργαλεία αρκεί την ανάληψη της ευθύνης του δανείου να αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Εσωτερικών από το ΠΔΕ.

Από ανάρτηση στα ΜΚΔ


Οδός Εμπόρων