Vekrakos
Spartorama | Xρήση της πάγιας προκαταβολής από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων

Xρήση της πάγιας προκαταβολής από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων

Spartorama 04/11/2019 Εκτύπωση Λακωνία Πολιτική
Xρήση της πάγιας προκαταβολής από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
Από τον Χρήστο Π. Παπαδάκο, προέδρο της Τ.Κ Στεφανιάς
Οδός Εμπόρων

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Υ.Α. αριθμ. 62038/5-9-2019 - ΦΕΚ B΄ 3440/11-09-2019


του  Χρήστου Π. Παπαδάκου
Προέδρου της Τ.Κ Στεφανιάς

Η Πάγια Προκαταβολή -όπως ονομάζεται- είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που δίνεται στις Τοπικές Κοινότητες, με αποκλειστική χρήση από τον Πρόεδρο, για επίλυση προβλημάτων του κάθε χωριού (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010).

Παρά την αντιφατικότητα του όρου «ΠΑΓΙΑ» το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο, χρησιμοποιείται για έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν στα χωριά και συγκεκριμένα:

  1. Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄).
  2. Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτ. δ΄).
  3. Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περίπτ. ε΄).
  4. Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄).

Για να αποφεύγονται λοιπόν συγχύσεις τόσο από την πλευρά των αιρετών, των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και των πολιτών η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ δεν μπορεί να θεραπεύσει όλα τα προβλήματα των χωριών (π.χ αγροτική οδοποιία, καθαρισμό ρεμάτων, επούλωση λακουβών κλπ), παρά μόνο τις έκτακτες ανάγκες των τεσσάρων περιπτώσεων που προανέφερα.

Δυστυχώς μετά τους νόμους των συνενώσεων Καποδίστρια (ν. 2539/97) και Καλλικράτη (ν. 3852/10), τα χωριά έχασαν την αυτονομία τους και τα Τοπικά Συμβούλια έχουν κατά κύριο λόγο εισηγητικό χαρακτήρα. Αυτοτελής χρηματοδότηση από τον Προϋπολογισμό ,δεν μπορεί να υπάρξει για τα χωριά, γιατί αυτό διαμορφώνει τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης ,που δεν επιτρέπει το Σύνταγμα. Και όλοι γνωρίζουμε το αναλλοίωτο ρητό αξίωμα – ρητό του Δημοσθένη προ χιλιάδων  χρόνων «δει δη χρημάτων, ω Άνδρες Αθηναίοι, και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων».

Συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε στα πλαίσια του Συντάγματος και των υφιστάμενων νόμων. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες, ώστε να υπάρχει η σωστή συνεργασία με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια για την επίλυση των προβλημάτων.

Είναι θετική εξέλιξη η αναπροσαρμογή της ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ σε 2.000 ευρώ για πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων και σε 4.000 ευρώ  για άνω των 2.000 κατοίκων που αφορούν τον Δήμο Ευρώτα.

Επισημαίνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων  ή συγχύσεων η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ δεν εναπόκειται στις καλές προθέσεις του εκάστοτε δημάρχου, αλλά «Σημειωτέον ότι η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους Δήμους της Χώρας (παρ.8 του αρ. 66 του ν.3852/2010, όπου παρέχεται και η εξουσιοδότηση για την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης): "Στις… Κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου".

Ως εκ τούτου, η σύστασή της δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του Δήμου, όπως λ.χ. η Οικονομική Επιτροπή.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια να παίξουν πιο αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο, αρκεί να υπάρξει τολμηρή πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή στα πλαίσια του νόμου και συγκεκριμένα:

Ο δήμαρχος, με απόφαση του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους ή τα συμβούλια κοινοτήτων.

Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του στους προέδρους ή στα συμβούλια των κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας κοινότητας (άρθρο 85 παρ. 1 & 2 του ν. 4555/18).

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ χρησιμοποιείται για ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή για υπηρεσίες που πληρώνει ο πολίτης προς τον δήμο και έτσι η χρήση της αφαιρεί ποσά από τους αντίστοιχους κωδικούς, διότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του συνόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Υ.Α αριθμ. 62038/5-9-2019 παρ. 7).

Συμπερασματικά η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  με τις υφιστάμενες διατάξεις των νόμων δεν είναι ανεξάντλητη, πολύ δε περισσότερο αποτέλεσμα "μπακαλικής" να δοθεί μια ή δύο φορές. Ευτυχώς που πλέον η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ χορηγείται από την Οικονομική Επιτροπή που φέρει και την ευθύνη του ελέγχου και έτσι θα υπάρξει ισορροπία και διαφάνεια.

Έχω βαθιά πεποίθηση ότι για την εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητας των χωριών  πρέπει άμεσα να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες όπως π.χ καθαρισμός κοιμητηρίων, των κοινόχρηστων χώρων ώστε μέσα από μελέτη να καθοριστούν η αρχή της αναλογικότητας για κάθε ανταποδοτική υπηρεσία που θα μεταβιβαστεί.

Για την διαφάνεια και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Ευρώτα είναι μονόδρομος. Πρέπει πλέον η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να αποκτήσουν σοβαρό και αποτελεσματικό ρόλο οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια.

Είναι ώρα των τολμηρών  αποφάσεων για ουσιαστικές λύσεις στα χωριά μας που συνθέτουν τον Δήμο Ευρώτα.


Χρήστος Π. Παπαδάκος
Πρόεέδρος της Τ.Κ Στεφανιάς


 
 

Σχετικές Αναρτήσεις