Vekrakos
Spartorama | Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε.: Απάντηση στην Επιστολή του Δρ. Ιωάννη Κίζη περί του Open Mall

Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε.: Απάντηση στην Επιστολή του Δρ. Ιωάννη Κίζη περί του Open Mall

Spartorama 28/06/2022 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Οικονομία Πολιτική
Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε.: Απάντηση στην Επιστολή του Δρ. Ιωάννη Κίζη περί του Open Mall
«Η Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. δεν έχει στο παρελθόν και ούτε προτίθεται στο μέλλον να συνδέσει το όνομα οποιουδήποτε μηχανικού με οποιαδήποτε μελέτη για οποιοδήποτε αντικείμενο»
Οδός Εμπόρων

Με το παρόν κείμενο θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. δεν έχει στο παρελθόν και ούτε προτίθεται στο μέλλον να συνδέσει το όνομα οποιουδήποτε μηχανικού με οποιαδήποτε μελέτη για οποιοδήποτε αντικείμενο.

Και αυτό διότι:

 1. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020, αναθέτουσα αρχή, οργανισμό δημοσίου δικαίου, φορέα του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016, φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης του άρθρου 8 του Ν.4674/2020 και είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
 2. Για κάθε project το οποίο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας συμβάλλεται δυνάμει ειδικών διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (συμβάσεις του άρθρου 12, 44 Ν.4412/2016, προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 κ.ά.) με τους Ο.Τ.Α. μετόχους της.
 3. Οι ανωτέρω συνεργασίες αποτελούν στην πλειοψηφία τους συμβάσεις οιονεί αυτεπιστασίας (in house providing) και ως τέτοιες υλοποιούνται από το προσωπικό της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. το οποίο διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο και λειτουργεί υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες της αρμόδιας διεύθυνσης του φορέα μας.
 4. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. και κανένα από τα στελέχη που αποτελούν το προσωπικό της, δεν είναι και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι Κύριος ενός έργου των Ο.Τ.Α. προκειμένου η εκάστοτε σχετική μελέτη να αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο. 

Στην περίπτωση του Open Mall του Δήμου Σπάρτης ακολουθήθηκε επακριβώς η ανωτέρω διαδικασία και το σύνολο των μελετών που απαιτήθηκαν εκπονήθηκαν από το προσωπικό του φορέα μας το οποίο, συνάπτοντας τις αντίστοιχες συμβάσεις απασχόλησης, απεδέχθει και τον συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης. 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Πάρνωνας Α.Ε. για το συγκεκριμένο project έχουν ολοκληρωθεί, παρόλα αυτά ως Εταιρεία των ΟΤΑ υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις και παρατηρήσεις του κύριου του Έργου.

Ως εκ τούτου, πέραν της φάσης της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται από την νομοθεσία, η οποιαδήποτε διαφοροποίηση, αναπροσαρμογή και εν γένει συζήτηση επί των τεχνικών λεπτομερειών μιας μελέτης εξαντλείται στην επικοινωνία μεταξύ του συνεργάτη του φορέα μας που έχει σύμβαση προκειμένου να εκπονήσει αυτή, του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης η οποία έχει πάντοτε το τελευταίο λόγο ως αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Έργου, χωρίς να αποτελεί αντικείμενο δημοσίου διαλόγου ή δημόσιας αντιπαράθεσης.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., πιστή στους καταστατικούς της σκοπούς, οι οποίοι υπαγορεύουν πρωτίστως την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των ΟΤΑ μετόχων της και ανταποκρινόμενη στην επιθυμία του Κυρίου του έργου, προχώρησε άμεσα στην τροποποίηση των ζητηθέντων στοιχείων της μελέτης όπως αυτές περιγράφονται στο υπ’ αρίθμ. οικ.9247/03-06-2022 έγγραφο (επισυνάπτεται) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, χωροταξίας, υπηρεσίας δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, μέσω του προσωπικού της και των συνεργατών της, αναπροσαρμόζοντας την ομάδα έργου χωρίς τη συμμετοχή μηχανικών συνεργατών που δεν απεδέχθησαν τις ανωτέρω παρατηρήσεις.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι πεποίθησή μας είναι ότι οι διαφορετικές απόψεις τεχνικών λύσεων και ιδιαίτερα σε θέματα της επιστήμης και της τεχνικής είναι προφανώς θεμιτές, όπως επίσης είναι δεδομένος και ο σεβασμός απέναντι στους συνεργάτες μας, πάντοτε όμως υπό το πρίσμα ότι ικανοποιούν τον Κύριο του Έργου ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση και έχει την ευθύνη δια των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων του.

Κύριο μέλημα μας όπως προκύπτει από την γενικότερη συνεργασία της Εταιρείας μας με τον Δήμο Σπάρτης είναι η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε.

Συνημμένα

 • Το με αριθμ. Πρωτ. 9247/03-06-2022 έγγραφο
 • της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 • Χωτοταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και
 • Περιβάλλοντος του Δήμου ΣπάρτηςΜε εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης
Παναγιώτης Μουζακιώτης
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • Δαβάκης Αθ., a.davakis@parliament.gr
 • Αραχωβίτης Σ., s.arachovitis@parliament.gr
 • Κρητικός Ν., neokliskritikos@gmail.com

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • Νίκας Π. periferiarxis@ppel.gov.gr
 • Τζινιέρης Ν., grafeio.antiperifereiarxi@lakonia.gr

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • ΤΕΕ, Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου: tee_trip@tee.gr
 • ΚΣΝΜ ΥΠΠΟΑ, grksnm@culture.gr
 • Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων, ynmtedepni@culture.gr
 • ΚΕΣΑ ΥΠΕΝ, a.mpessa@prv.ypeka.gr
 • ΣΑ Λακωνίας, g.kyriakoylia@1504.syzefxis.com.gr
 • Ψαράκης Α., apsarakis@mou.gr
 • Γιαννίρη Μ., gianniri@mou.gr

Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ1. Δήµαρχος και αντιδήµαρχοι

 • Δούκας Πέτρος, petrosdoukas@petrosdoukas.gr
 • Δεδεδήµου Γεωργία, geodededim@gmail.com
 • Ζαχαράκη Γεωργία, gzaharaki@yahoo.com
Δ2. Τεχνική Υπηρεσία
 • Καρακίτσου Άννα, ankarakitsou@yahoo.gr
 • Βαρζακάκος Κώστας, varzak@gmail.com varzak@msn.com
 • Γαλάτα Σοφία, sgalata@hotmail.gr

Ε. ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

 • Λυσίκατος Χ., hlysikatos@gmail.com
 • Μπερέτσος Μ., mmperetsos66@gmail.com
 • Γεωργίτσης X., xgeorgitsis@parnonas.gr
 • Τριτάκη Μ., mtritaki@gmail.com

ΣΤ. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 • Λακωνικός Τύπος, info@lakonikos.gr
 • Νότος, info@notospress.gr
 • Απέλλα, news@apela.gr
 • Λακωνία, info@lakoniapress.gr
 • Πολιτεία, politiaradio@gmail.com
 • Δηµοτική Αγορά, dimotikiagoralakonias@gmail.com lamlam2186@hotmail.gr
 • Spartorama.gr, info@spartorama.gr
 • Λάκωνες, panlakonian@gmail.com


Συνημμένα


Επιστολή ΚίζηΟδός Εμπόρων