Vekrakos
Spartorama | Σάλος με το ν/σ των ΟΤΑ: Καταργούνται τα ΝΠΔΔ - Αυξάνονται οι αντιδήμαρχοι

Σάλος με το ν/σ των ΟΤΑ: Καταργούνται τα ΝΠΔΔ - Αυξάνονται οι αντιδήμαρχοι

Spartorama 18/09/2023 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Οικονομία Πολιτική
Σάλος με το ν/σ των ΟΤΑ: Καταργούνται τα ΝΠΔΔ - Αυξάνονται οι αντιδήμαρχοι
Πάνω από 500 ΝΠΔΔ και 600 σχολικές επιτροπές καταργούνται με το αιφνιδιαστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, στο παρά πέντε των δημοτικών εκλογών

Σάλος έχει προκληθεί με το νέο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έρχεται στο παρά πέντε των δημοτικών εκλογών να φέρει τα πάνω κάτω στους Δήμους και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Νομοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται αναρτημένο για δημόσια διαβούλευση, καταργεί, μεταξύ άλλων, πάνω από 500 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και μεταφέρει την ευθύνη λειτουργία τους στον κεντρικό πυρήνα των Δήμων, ενώ αυξάνει και τον αριθμό των αντιδημάρχων. Ταυτόχρονα καταργεί την λειτουργία περισσότερων από 600 σχολικών επιτροπών και δημοτικών επιτροπών και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται, αντίστοιχα, στους οικείους δήμους. 

Η κατάργηση των 514 δημοτικών ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων θα συμβεί στις 31 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή την τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Το προσωπικό των καταργούμενων φορέων θα μεταφερθεί στους αντίστοιχους δήμους και θα παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου και καταργούνται κατά τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. 

Η επίμαχη ρύθμιση βρίσκεται στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου που φέρει τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

Στην ανάλυση συνεπειών του νομοσχεδίου περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να αλλάξει αιφνίδια των τρόπο λειτουργίας των ΝΠΔΔ. Συγκεκριμένα, η ανάλυση συνεπειών γράφει: 

«Καταργούνται αυτοδίκαια την τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των δήμων, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τα 500 και προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την πλήρη ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των καταργούμενων ΝΠΔΔ στον δήμο. Η διάταξη επιδιώκει την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα ΝΠΔΔ των δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ κεντρικού δήμου και ΝΠΔΔ. Η μεταφορά του προσωπικού, των πόρων και των αρμοδιοτήτων τους στον κεντρικό πυρήνα των δήμων θα διασφαλίσει καλύτερη διαχείριση πόρων, βελτίωση της κατανομής αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών».

 

Καταργούνται και οι σχολικές επιτροπές

Με το ίδιο Νομοσχέδιο καταργούνται και οι σχολικές και δημοτικές επιτροπές. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, από την 30η Ιουνίου 2024, οι αρμοδιότητες των περισσότερων από 600 σχολικών επιτροπών και των δημοτικών επιτροπών μεταφέρονται στους οικείους δήμους, προκειμένου, όπως διαμηνύει η κυβέρνηση, να βελτιωθεί η διαχείριση των σχολικών μονάδων σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης, συστήνεται πάγια προκαταβολή με διαχειριστή τον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας για τη στήριξη της λειτουργίας της. 

Να σημειωθεί ότι οι κύριες εργασίας των σχολικών επιτροπών είναι οι εξής: 

Η Σχολική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, την αμοιβή καθαριστριών, την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.) και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Είναι επίσης υπεύθυνη για την εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Ασχολείται, τέλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.


Αυξάνονται οι αντιδήμαρχοι

Παράλληλα, το άρθρο 27 του νομοσχεδίου προβλέπει την αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων για κάθε για κάθε ΝΠΔΔ που καταργείται. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 27 αναφέρει: 

Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήνει επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’. Στα μέλη των επιτροπών αυτών δεν παρέχεται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση, πλην των εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στον πρόεδρο αυτών και τα οποία ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στις επιτροπές αυτές, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, ως πρόεδρος ορίζεται δημοτικός σύμβουλος ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με συναφή με το αντικείμενο της επιτροπής εμπειρία. Ειδικά για θέματα αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών συστήνονται υποχρεωτικά έως δύο επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου δήμου.

Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) κατά έναν  στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ειδικά για τους αντιδημάρχους της παρ. 2 δεν αυξάνεται ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών που συστήνονται σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το Νομοσχέδιο


proson.gr


Οδός Εμπόρων